Warunki

Informacja o ochronie danych osobowych Drukuj E-mail
Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamanetu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie, informuje że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie z siedzibą w Legionowie, ul. Jagiellońska 11, NIP 531-000-46-44. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 7743065 w.1182 lub adres email rodo@smlw.com.pl

2) możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: rodo@smlw.com.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
a. Realizacji statutowych zadań spółdzielni
b. Archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją statutowych zadań spółdzielni
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem spółdzielczym
5) Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
a. Organom Państowym na podstawie przepisów prawa
b. Podmiotom realizującym zadania na rzecz spółdzielni zgodnie z zwartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• zawarta między nami umowa do której Twoje dane zostały nam podane.
• przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci archiwizacji dokumentacji finansowej na podstawie przepisów prawa podatkowego .
• przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w postaci zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim korzystasz z lokalu oraz w ciągu kolejnych 10 lat od wygaśnięcia umowy będącej podstawą korzystania tj. do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.
9) Masz prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych spółdzielni.
11) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.